top of page

Regulamin rezerwacji usług w TERRA Winnica Smaku

Regulamin

1. Niniejszy dokument stanowi regulamin (dalej: „Regulamin”), który określa sposób świadczenia przez TERRA Winnica Samku, TERRA Michał Zieliński usług drogą elektroniczną poprzez serwis internetowy dostępny pod adresem http://www.winnicaterra.pl (dalej: „Serwis”). Znajdziesz w nim m.in. opis usług dostępnych w Serwisie (dalej: „Usługi”), zasad na jakich jest zawierana umowa między Nami a Tobą, rozwiązywania takich umów oraz warunków składania reklamacji.

2. Korzystając z Serwisu zgadzasz się na warunki określone w Regulaminie.

3. Regulamin jest udostępniany nieodpłatnie pod adresem www.winnicaterra.pl/regulaminy, w sposób umożliwiający jego odczytanie.

4. Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest TERRA Michał Zieliński z siedzibą w Warszawie, ul.J.Dąbrowskiego 84b/21, 02-571 WARSZAWA, NIP 5212929648.


5. Serwis pozwala Użytkownikom zarezerwować usługę z oferty TERRA Winnica Smaku.

6. TERRA Winnica Smaku na swoim serwisie www.winnicaterra.pl zamieszcza informacje dotyczące swojej działalności a także umożliwia Użytkownikom rezerwację tych usług mających miejsce w TERRA Winnica Smaku pod adresem: Malice Kościelne 22, 27-540 Lipnik, woj.świętokrzyskie.

7. Do rezerwacji Usług dostępnych w Serwisie, nie jest wymagane posiadanie Konta przez Użytkownika.

8. Użytkownikami mogą być osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, ale mogące we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania.

9. TERRA Winnica Smaku zobowiązuje się, aby zarezerwowane usługi były zgodne z opisem podanym przez nas w ofercie sprzedaży.

10. Aby zarezerwować Usługę, Kupujący musi podać dane wymagane do realizacji zamówienia: imię, nazwisko, adres e-mail, nr telefonu.

11. Potwierdzenie przyjęcia rezerwacji wysyłane jest e-mail.

 

12. Kupujący dokonuje płatności przelewem po przyjęciu oferty Sprzedającego na numer konta wskazany w mailu potwierdzającym przyjęcie rezerwacji.

13. TERRA Winnica Smaku może na życzenie Kupującego wystawić fakturę VAT za usługę. W celu otrzymania faktury należy przesłać odpowiednie dane w formularzu zamówienia.

14. TERRA Winnica Smaku nie ponosi odpowiedzialności za szkodę, jaka powstała wskutek niezapewnienia Użytkownikom Usług, zwłaszcza za szkodę wynikłą z konieczności zawieszenia lub zakończenia świadczenia Usług powstałą w skutek wejścia w życie nowych przepisów prawa lub zmiany obowiązujących przepisów prawa.

15. TERRA Winnica Smaku może skontaktować się z Użytkownikiem, na kilka dni przed Usługą, by potwierdzić termin realizacji wskazany przez Użytkownika.

16. W przypadku gdy Usługi nie mogą zostać wykonane w terminie z przyczyn niezależnych od TERRA Winnica Smaku, jak złe warunki pogodowe, zawieszenie działalności, itp. Użytkownikowi zostanie zaproponowana zmiana terminu dokonanej Rezerwacji Usługi lub zwrot środków za odwołaną Usługę.

17. Użytkownik powinien poinformować TERRA Winnica Smaku mailowo, lub telefonicznie, o chęci zmiany terminy wykonania Usługi z przyczyn osobistych najpóźniej na 2 dni przed datą wyznaczoną do realizacji Usługi.

18. W przypadku gdy Użytkownik nie odpowie na kontakt ze strony TERRA Winnica Smaku lub nie poinformuje o chęci zmiany terminu lub nie pojawi się w zarezerwowanym terminie wykonania Usługi, opłata wniesiona za Usługę przepada.

19. Prawo odstąpienia od Usługi przestaje przysługiwać w momencie wykonania przez TERRA Winnica Smaku skutecznej usługi lub gdy Użytkownik nie pojawi się w wyznaczonym terminie.

20. Użytkownik może złożyć reklamację jeżeli uważa, że usługi świadczone przez TERRA Winnica Smaku nie są realizowane zgodnie z niniejszym Regulaminem.

21. Reklamacja może zostać złożona w drodze elektronicznej poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres winnica@winnicaterra.pl

22. Reklamacja powinna zawierać następujące dane:

a. imię i nazwisko Użytkownika;

b. adres e-mail podany podczas zakupu biletu w Serwisie;
c. powód reklamacji;
d. jeśli to możliwe – przedstawienie dowodu na poparcie zasadności reklamacji.

23. Rozpatrzenie reklamacji przez TERRA Winnica Smaku następuje niezwłocznie, ale nie później niż w terminie 21 dni od daty otrzymania reklamacji w prawidłowej postaci i o prawidłowej treści.

24. Odpowiedź na reklamację jest udzielana na adres e-mail podany w reklamacji.

25. Użytkownik będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. 

26. Możemy zmienić Regulamin w każdym czasie, zwłaszcza jeśli zaistnieje ku temu ważna przyczyna, np. jeśli zmienią się nasze dane, zmodyfikujemy zakres dotychczasowych usług, wprowadzimy nowe usługi lub rozwiązania techniczne albo z uwagi na wymogi obowiązującego prawa.

27. O wszelkich zmianach Regulaminu, zostaną poinformowani Użytkownicy, którzy zamówili Usługę przed zmianą regulaminu, by mieć możliwość zapoznania się z treścią zmiany oraz z podaniem ważnej przyczyny będącej powodem zmiany.

28. W przypadku zmiany Regulaminu, Użytkownik, który zarezerwował wcześniej i opłacił Usługę, a regulamin zmienia znacząco Warunki skorzystania z zamówionej Usługi może zrezygnować z zamówionej Usługi, a środku zostaną mu zwrócone.

40. Użytkownik ma prawo odstąpienia od umowy z TERRA Winnica Smaku, której warunki są określone w niniejszym Regulaminie, przez okres 14 dni od opublikowania nowego Regulaminu. W celu odstąpienia od w/w umowy, Użytkownik powinien wysłać odpowiednie oświadczenie woli w powyższym terminie na adres e-mail: winnica@winnicaterra.pl.

bottom of page